fbpx

Bijzondere en garantie-voorwaarden

Vermelde bijzondere voorwaarden, specifiek voor Hungry Cyclist, maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan.

Artikel 1: Prijzen en betalingsmodaliteiten

 1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing – vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.
 2. De prijs is aangeduid per persoon, behalve indien anders aangegeven.
 3. Bij elke reis worden de in de prijs inbegrepen diensten vermeld.
 4. Nooit inbegrepen zijn: annulerings-en bijstandsverzekering, fooien, kosten reispas en eventuele inentingen, visumkosten en persoonlijke uitgaven. Eveneens nooit inbegrepen zijn uitstappen en activiteiten die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.
 5. Maaltijden en overnachtingen ten gevolge van overstaptijden bij vluchten op weg naar/van de bestemming zijn nooit inbegrepen (tenzij anders vermeld).
 6. Prijzen die mondeling of telefonisch worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
 7. Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.
 8. Tenzij anders overeengekomen wordt er bij het afsluiten van de overeenkomst een voorschot aangerekend van 30% van de totaalprijs, te vermeerderen met de premie (volledig bedrag) van de verzekering (indien van toepassing). Behalve indien anders vermeld dient het voorschot bij reservatie betaald te worden.
 9. Het saldo is verschuldigd uiterlijk 10 weken voor de afreis (behalve indien anders vermeld).
 10. Een voorschot of saldo, dat niet op de vervaldag betaald werd, kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% evenals met de wettelijke interesten vanaf de datum van de vervaldag.
 11. Individuele reizen: indien de reis een vlucht en/of ferry omvat dient het bedrag van de vlucht en/of ferry onmiddellijk bij reservatie door de reiziger betaald te worden. De volledige betaling van de vluchten is een vereiste voor de uitgifte van tickets.
 12. Indien zich voor een bepaalde bestemming (groepsreizen) meer personen aanmelden dan er plaats beschikbaar is zal de datum van de betaling van het voorschot het criterium zijn.
 13. Reizigers die inschrijven binnen de 10 weken voor afreis dienen het volledige bedrag meteen te betalen.
 14. Hungry Cyclist behoudt zich het recht voor om reisdocumenten niet vrij te geven zolang het reisbedrag niet betaald is. Indien na een laatste aanmaning de verschuldigde reissommen na drie werkdagen onbetaald blijven, heeft Hungry Cyclist het recht, de pakketreisovereenkomst te ontbinden. De hieronder vermelde annuleringskosten blijven van toepassing.
 15. Wie andere deelnemers inschrijft is aansprakelijk voor het nakomen van de reisvoorwaarden door de door hem ingeschreven personen.

Artikel 2: Offertes

 1. Al onze offertes en webpagina’s worden ter goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Routes, kaarten en foto’s zijn louter informatief en niet contractueel.
 2. De reiziger aanvaardt dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd worden voor het afsluiten van de pakketreisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij andersovereengekomen, steeds ‘op aanvraag en onder voorbehoud van beschikbaarheid en bevestiging’ zijn. Tenzij anders vermeld zijn de offertes 7 dagen geldig.
 3. Indien de reservatie een optie betreft, houdt dit in dat de plaatsen of kamers, een ander product of dienst voorlopig gereserveerd zijn. De leverancier heeft het recht deze optie om op het even welk moment en zonder voorafgaande verwittiging te
  annuleren. Ook heeft de betrokken leverancier het recht de prijs zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen. Slechts nadat u bij Hungry Cyclist uw optie bevestigde en de verschuldigde reissom betaald heeft, wordt uw optie omgezet in een definitieve reservatie.

Artikel 3: Inschrijvingen

 1. Door de bevestiging te ondertekenen en/of het voorschot te betalen verleent de reiziger aan Hungry Cyclist, in de hoedanigheid van reisorganisator, de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met dedienstverleners.
 2. De reiziger heeft de verplichting kennis te nemen van de inhoud van de bevestiging en de algemene en bijzondere voorwaarden van de reisorganisator. Hou er rekening mee dat u, na ondertekening van bijhorende bevestiging en/of betaling van het voorschot, akkoord gaat met de integrale inhoud ervan, inclusief de schrijfwijze van alle voor- en familienamen zoals vermeld op de officiële identiteitsdocumenten van de reizigers en als dusdanig opgegeven door de reiziger en/of ondergetekende. Alle kosten te wijten aan een verkeerde opgave van namen zijn steeds ten laste van de reiziger. Wij raden u aan om de volledige inhoud waaronder alle voor- en familienamen, reisroute, eindbestemming, aankomst- en vertrekuren en data door te nemen. Hungry Cyclist zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent eender welk probleem zou kunnen ontstaan.

Artikel 4: Formaliteiten

 1. De reiziger bevestigt kennis te hebben genomen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem door Hungry Cyclist worden meegedeeld.
 2. De reiziger moet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten om zich in het land van bestemming te begeven. Voor bepaalde landen is een geldige reispas en visum verplicht. Belgische reizigers kunnen informatie inwinnen via de FOD buitenlandse zaken, sectie ‘op reis in het buitenland’. Reizigers met een andere nationaliteit dan de Belgische dienen zich zelf te informeren bij hun ambassade of andere instanties teneinde de geldige formaliteiten te kennen. Hungry Cyclist is niet aansprakelijk in geval van nalatigheid of niet conformiteit op dit vlak.
 3. Visumkosten zijn nooit inbegrepen. De reiziger dient zelf in te staan voor regeling van het visum. Uitzonderlijk worden sommige visumaanvragen door Hungry Cyclist verzorgd. De reisdocumenten (reispas met visum) dienen door de reiziger of door een door hem belaste persoon opgehaald te worden in het kantoor van Hungry Cyclist. Indien de reiziger verzoekt de documenten te versturen dan geschiedt dit onder de verantwoordelijkheid van de reiziger. Portkosten zijn ten laste van de reiziger.
 4. De persoon die de overeenkomst aangaat verbindt er zich toe Hungry Cyclist te informeren van zijn nationaliteit en van alle reizigers namens wie hij optreedt en van ons te verwittigen van elke relevante informatie daaromtrent.
 5. Reizigers jonger dan 18 jaar worden enkel aanvaard indien ze vergezeld zijn van een voor hen verantwoordelijke volwassene en
  mits voorleggen van de nodige en relevante documenten.
 6. Kandidaat deelnemers aan groepsreizen die bij het voorziene vertrek ouder zijn dan 75 jaar, kunnen gevraagd worden een medisch attest voor te leggen dat zij geschikt zijn om deel te nemen aan de voorziene reis en dienen terzake overleg te plegen met een medewerker van Hungry Cyclist.
 7. Huisdieren zijn niet toegestaan op de reizen georganiseerd door Hungry Cyclist.

Artikel 5: Dienstregeling en programma

 1. Hungry Cyclist verstrekt belangrijke informatie over reisroute en programma evenals nuttige praktische informatie via de website. De reiziger verbindt zich er toe voor de boeking kennis te nemen van de inhoud hiervan.
 2. De vermelde dienstregeling/uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis kunnen gewijzigd worden. 
 3. Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van de groep zijn niet terugbetaalbaar.
 4. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.
 5. Indien zich belangrijke wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten, zullen deze onmiddellijk na kennisname aan de reiziger worden meegedeeld.

Artikel 6: Annulering en wijziging door de reiziger

Annuleringskosten

 1. Annuleringen en wijzigingen met betrekking tot een door Hungry Cyclist samengestelde pakketreis geven aanleiding tot onderstaande kosten. Bij annulering dient de reiziger Hungry Cyclist daarvan zo vlug mogelijk telefonisch, per mail of per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen.
 2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van annulering wordt bepaald door de datum van schriftelijke ontvangst door Hungry Cyclist.
 3. Bij annulering dienen onderstaande annuleringskosten in ieder geval betaald te worden door de reiziger aan Hungry Cyclist, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
 4. Verzekeringspremie en eventuele visumkosten zijn nooit terugbetaalbaar. Voor alle reizen georganiseerd door Hungry Cyclist worden volgende kosten aangerekend:
  • a – bij annulering tot 75 dagen voor vertrek: 30% van de reissom.
  • b – bij annulering tussen 74 en 42 dagen voor vertrek: 50% van de reissom.
  • c – bij annulering vanaf 41 voor vertrek: 100% van de reissom.

Wijzigingskosten

 1. Alle kosten voor wijziging van het dossier, na opmaak van de bestelbon, vallen ten laste van de reiziger.
 2. Bij wijziging is er steeds een extra administratiekost van € 50 mogelijk.
 3. Indien via Hungry Cyclist vervoer of transfers zijn geboekt buiten deze die zijn inbegrepen, dan gelden de annuleringsvoorwaarden/wijzigingskosten van de vervoerder.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de organisator

 1. Wij zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten van het pakket wanneer Hungry Cyclist optreedt als organisator. Deze aansprakelijkheid hebben we niet wanneer we optreden als doorverkoper.
 2. Onze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot drie maal de totaalprijs van het pakket, behalve in geval van persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel door nalatigheid veroorzaakte schade. Voor zover internationale verdragen grenzen stellen aan de voorwaarden waaronder een dienstverlener die een reisdienst verleent die deel uitmaakt van een pakketreis, schadevergoeding moet betalen, of aan de hoogte van die schadevergoeding, gelden die grenzen ook voor ons.
 3. Hungry Cyclist is nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van reisdiensten die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de pakketreisovereenkomst en die de reiziger ter plaatse heeft geboekt (zoals excursies of bijkomende activiteiten).
 4. Hungry Cyclist is tijdens de uitvoering van de reis niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen voortspruitend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog en andere voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoer- en verblijfskosten ten gevolge hiervan zijn voor rekening van de reiziger.
 5. Evenmin zal Hungry Cyclist niet aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie/en of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn voor rekening van de reiziger.
 6. Hungry Cyclist kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen door de reiziger tijdens de activiteiten, zowel op als buiten de paden, als gevolg van verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijvingen of fietskaarten. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere rechtspersoon ook. De reiziger weet en verklaart zich akkoord met het feit dat lokale omstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat de organisatie daar redelijkerwijs iets aan kan doen.

Artikel 8: Gezondheid

 1. Hungry Cyclist heeft geen medische bevoegdheid. De reiziger dient dan ook zelf contact te nemen met zijn huisarts en zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen bestemming. Voor accurate detailinformatie verwijzen wij u graag naar het Tropisch Instituut in Antwerpen. De gegevens bekomen via deze instanties kunnen onder geen enkel beding leiden tot aansprakelijkheid van Hungry Cyclist.
 2. De reiziger verklaart op het ogenblik van inschrijving dat er geen gezondheidsrisico’s te melden zijn.
 3. Specifieke aandachtspunten zoals bijvoorbeeld suikerziekte, astma, e.d. moeten bij inschrijving gesignaleerd worden aan Hungry Cyclist.
 4. De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen.
 5. Hij verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in enigerlei mate de uitvoering en/of deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem/haar en/of de medereizigers, en verbindt zich er toe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan Hungry Cyclist. Alle schade, ook aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger.
 6. Hungry Cyclist behoudt zich het recht voor om een reiziger voor een groepsreis te weigeren indien, om objectieve en niet-discriminatoire redenen, blijkt dat hij niet in staat is om (zelfstandig en zonder extra begeleider) aan de reis deel te nemen en een veilig reisverloop mogelijk te maken voor hemzelf en de medereizigers.

Artikel 9 : Aard van de reis

 1. De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het karakter van de reis, met het daarbij behorend eventueel gebrek aan comfort en met mogelijke programmawijzigingen te gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.
 2. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van bepaalde risico’s en eventueel gebrek aan / of soms beperkte niveau van medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van Hungry Cyclist of de lokale uitvoerders.
 3. Het karakter van onze reizen en de politieke en plaatselijke omstandigheden (o.a terrein- en weersomstandigheden) in bepaalde landen kan ervoor zorgen dat de reisroute ter plaatse gewijzigd wordt. Veiligheid heeft voorrang op de reisroute.
 4. Hungry Cyclist raadt de reiziger aan om het reisadvies van FOD Buitenlandse zaken met de betrekking tot de gekozen bestemming te raadplegen. Door reizen naar bepaalde bestemmingen aan te bieden garandeert Hungry Cyclist niet dat reizen naar die bestemming aan te raden of zonder risico is. Hungry Cyclist kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit de situatie ter plaatse.
 5. De verwachtingen van de reiziger inzake comfort, infrastructuur en dienstverlening in hotels of ander logies kan nooit veralgemeend worden of doorgetrokken worden van België naar andere landen en dient beoordeeld te worden naar plaatselijke normen.
 6. De eventueel vermelde moeilijkheidsgraad / zwaarte van de reis is een subjectief begrip. Wanneer bij een reis een moeilijkheidsgraad wordt aangegeven, is dit louter indicatief en niet bindend.

Artikel 10: Specifieke voorwaarden met betrekking tot het fietsen

 1. Huurfietsen: de reiziger is gedurende de hele fietsvakantie verantwoordelijk voor de ter beschikking gestelde fiets. In geval van schade of diefstal kan de lokale partner hiervoor een schadevergoeding aanrekenen. Bij diefstal dient de reiziger steeds aangifte te doen bij de lokale autoriteiten. Wij raden aan, zowel bij huurfietsen als bij eigen fietsen, om steeds een fietsverzekering af te sluiten.
 2. Om veiligheidsredenen raden we te allen tijde het dragen van een fietshelm aan. Het dragen van een fietshelm is in een aantal Europese landen wettelijk verplicht.
 3. Bagagetransport: de richtlijnen voor te vervoeren bagage (1 koffer per persoon met maximum aantal kilo gewicht) dienen gevolgd te worden.
 4. Hungry Cyclist is niet aansprakelijk voor defecten aan de eigen fiets. Herstellingskosten, extra vervoer- en verblijfskosten zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 11: Verloop van de groepsreizen

 1. De diensten van de Hungry Cyclist-reisleider starten/eindigen bij aankomst/vertrek in het land van bestemming tenzij anders vermeld.
 2. De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met veiligheid, het reisverloop en het groepsgebeuren dienen te volgen. Bij overtreden van de richtlijnen kan een deelnemer van (verdere) deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.
 3. Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid en/ of conditie beschikt om de reis verder te zetten kan de reisleider besluiten te reiziger naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.
 4. Een reiziger die hinder en overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt kan door de reisleider van verdere deelneming worden uitgesloten. Daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.
 5. Lokale omstandigheden en het karakter van de bestemmingen kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Wanneer er zich tijdens de groepsreis een wijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van Hungry Cyclist zal een alternatief gezocht worden. Het alternatief wordt overlegd met de groep maar de reisleider neemt de beslissing. Hungry Cyclist streeft naar alternatieven die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten.

Artikel 12: Klachten en bijstand

 1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, Hungry Cyclist onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis. Elke klacht in dit kader zal beoordeeld worden door Hungry Cyclist in functie van de concrete omstandigheden en de aard van het geboekte pakket.
 2. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie Reizen opgelost kunnen worden zijn alleen de rechtbanken van GENT of ANTWERPEN bevoegd.

Artikel 13: Garantiestelling

 1. Hungry Cyclist is een erkend en verzekerde reisorganisator.

Artikel 14: Verzekeringen

 1. Er is geen annulerings- en/of reisbijstandsverzekering inbegrepen in de basisprijs van de reis. Bij annulering kunnen de annuleringskosten flink oplopen. Het wordt dan ook sterk aanbevolen een annuleringsverzekering af te sluiten. Ook een volwaardige reisbijstandsverzekering is aan te raden. Voor sommige bestemmingen is dit een absolute noodzaak of zelfs verplicht. We verwijzen hiervoor naar de concrete info in het desbetreffende reisprogramma.
 2. Reizigers die geen reisbijstandsverzekering hebben afgesloten staan zelf in voor de kosten die ontstaan ten gevolge hiervan. In geen geval zal Hungry Cyclist hierin tussenkomen of bedragen voorschieten.
 3. In geval van schade dienen aangiftes, in overeenstemming met de polisvoorwaarden, rechtstreeks bij de maatschappij te worden ingediend. In geval van annulering dient u Hungry Cyclist zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 15: Aanvaarding

 1. Door inschrijving op een reis vermeld op onze website of op maat samengesteld, verklaart de reiziger zich akkoord met de algemene en bijzondere voorwaarden en bevestigt deze ontvangen te hebben voorafgaandelijk aan het opstellen van de reisovereenkomst.

Maatschappelijke zetel

Hungry Cyclist
Nieuwe Hazendansweg 6
3520 Zonhoven
België
BE 1003.823.702